Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το (α) και (β) σχετικό καθιερώθηκαν οι παρακάτω άδειες εργαζομένων:

              α) Άδεια πατρότητας: άδεια από την εργασία για τον
                  πατέρα, η οποία λαμβάνεται, με την ευκαιρία της γέννησης, για την επιμέλεια του τέκνου.

 

              β)  Άδεια φροντιστή: άδεια από την εργασία για τους εργαζόμενους, ώστε να παρέχουν προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη σε συγγενή πρόσωπο,                     που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον εργαζόμενο και που έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης για σοβαρό ιατρικό λόγο

 

              γ)   Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, κατόπιν των παραπάνω προτείνει την τροποποίηση του (γ) σχετικού, στα πλαίσια ισότητας των εργαζομένων, διότι και σύμφωνα με το (β) διευκρινίζεται επίσης ότι για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα θα ακολουθήσει εγκύκλιος αρμοδίως από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς ωστόσο να αίρεται μέχρι την έκδοση αυτής η υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του νόμου που έχουν άμεση εφαρμογή.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων, ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση και επίλυση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη και προς ενέργειες επίλυσης του θέματος.

 

 

Με εκτίμηση.

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο                                              Ο

         Πρόεδρος                          Γεν. Γραμματέας

 Αντωνόπουλος Νικόλαος               Κεφαλάς Ανέστης  

                                                                            Επχιας (ΠΖ)                             Ανθστης (Ο)                                                                         

      Τηλ: 6971601974                      Τηλ: 6977422225

 

 

Loading...