Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου,κατόπιν επιστολής μέλους μας προς την Ένωση μας,για το θέμα μετάταξης του από τον θεσμό των ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών,είναι σε θέση να αναδείξη την κατάφορη αδικία που υφίσταται το μέλος μας κατά την μετάταξη του στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών,στον βαθμολογικό - ιεραρχικό και μισθολογικό τομέα.

 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.2 του (β) σχετικού δίνει το δικαίωμα της μετάταξης στον θεσμό των ΕΠ.ΟΠ αφού πρώτα έχουν συμπληρώσει 12 έτη υπηρεσίας και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής.Επίσης κατά εφαρμογή των προκήρυξεων οι μετατασόμενοι ΕΠΟΠ εγγράφονται στις επετηρίδες πίσω από τους ομοιόβαθμους τους,ενώ έχουν εκτίσει τον χρόνο παραμονής στον βαθμό τους κατά την μετάταξη τους,με αποτέλεσμα να παραμένουν διπλάσιο χρόνο στον ίδιο βαθμό,πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του (α) όμοιου

 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13,παρ.3 του (β) σχετικού,οι μεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Είναι απαραίτητο να τονιστεί σε αυτό το σημείο, ότι η έλλειψη πλήρους εξίσωσης των καταταγέντων ΕΠΟΠ με τους ΜΥ από ΑΣΣΥ, τους αφαιρεί το δικαίωμα στην εκ νέου συμμετοχή σε πρόσκληση μετάταξης στο Σώμα των Αξκών. Η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγματική, διότι καταπατά τις βασικές αρχές των ατομικών δικαιωμάτων του άρθρου 4 του Συντάγματος.

 

Σύμφωνα με το (γ) σχετικό αναφέρεται η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών ανάλογα με την προέλευση αυτών,όπου φαίνεται ξεκάθαρα ότι στην Β΄ κατηγορία ανήκουν τα στελέχη που προέρχονται από το Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών,επομένως το εν λόγω μέλος μας θα πρέπει να δικαιωθεί και να μεταφερθεί στην μισθολογική Β΄κατηγορία και στον βαθμό του Αρχιλοχία,συμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω.Η μέχρι τώρα απάντηση της υπηρεσίας σύμφωνα και με το (ε) όμοιο και κατόπιν προσωπικής αναφοράς του μέλους μας, είναι ότι η μεταβολή αυτή δεν θα γίνει.Ο λόγος προφανώς είναι ότι,ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει για την Β μισθολογική κατηγορία των Μ.Υ. και στο βαθμό τον οποίο τον κατέταξαν, τόσα πολλά χρόνια υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 

Σύμφωνα με τα 18 χρόνια υπηρεσίας, αλλά και στο βαθμό του Επιλοχία ισχύουν τα παρακάτω:

 

Από την έως σήμερα Γ κατηγορία μισθοδοσίας (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας), κατατάσσεται μισθολογικά στο κλιμάκιο Γ13 (εδώ να επισημάνουμε ότι υπάρχει πτυχίο το οποίο προϋπήρχε της κατάταξης του μέλους μας και δεν ήταν απαραίτητο αλλά επιπλέον προσόν κατά την κατάταξή του και δεν του έχουν αναγνωρισθεί από την υπηρεσία τα δύο έτη χρονοεπιδόματος, όπως έχει συμβεί με άλλους συναδέλφους), ενώ για τα επόμενα χρόνια ανέμενε την σταδιακή αλλαγή κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό και όλες τις μισθολογικές προαγωγές που του αναλογούσαν στο βασικό μισθό.

Με ενδεχόμενη αλλαγή του,βάση του ισχύον νόμου στην μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β 20,καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Επιλοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν των 17 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό και η επόμενη μισθολογική του εξέλιξη θα είναι μετά από 3 έτη (21 χρόνια υπηρεσίας) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β20 έως το κλιμάκιο Β16.

Συνάδελφος Μ. Επχίας με 19 χρόνια υπηρεσίας και με αναγνωρισμένα 2 έτη χρονοεπιδόματος λόγο πτυχίου), 21 χρόνια συνολικά.

Βρίσκεται στο κλιμάκιο Γ10 (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Επιλοχίας) και για τα επόμενα χρόνια ανέμενε την σταδιακή αλλαγή κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό και όλες τις μισθολογικές προαγωγές που αναλογούσαν στο βασικό μισθό.

Με ενδεχόμενη αλλαγή βάση νόμου στη μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β20, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία στο βαθμό του Επχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν των 17 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό. Η επόμενη μισθολογική εξέλιξη του θα είναι μετά από 3 έτη (24 χρόνια υπηρεσίας μαζί με τα 2 έτη αναγνώρισης του πτυχίου) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια όλων των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β20 έως το κλιμάκιο Β14.

 

Συνάδελφος Μ. Λοχίας με 16 χρόνια υπηρεσίας και με αναγνωρισμένα 2 έτη πλασματικά λόγο πτυχίου:

Βρίσκεται στο κλιμάκιο Γ14 (ως Επαγγελματίας Οπλίτης Λοχίας) και για τα επόμενα χρόνια ανέμενε την σταδιακή αλλαγή κλιμακίου στο κατεχόμενο βαθμό και όλες τις μισθολογικές προαγωγές που αναλογούσαν στο βασικό μισθό.

Με ενδεχόμενη αλλαγή βάση νόμου στη μισθολογική κατηγορία Β από τη Γ, θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β23, καταληκτικό κλιμάκιο για την κατηγορία Β στο βαθμό του Λοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η μισθολογική εξέλιξη πέραν των 14 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό. Στη συνέχεια και μετά τη προαγωγή στον επόμενο βαθμό του Επιλοχία θα μεταπέσει στο κλιμάκιο Β20, καταληκτικό κλιμάκιο στην κατηγορία Β για το βαθμού του Επιλοχία, καθώς δεν έχει προβλεφθεί επίσης η μισθολογική εξέλιξη πέραν των 17 χρόνων υπηρεσίας στο υπόψη βαθμό, ενώ σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας αλλά και τα 2 έτη από την αναγνώριση του πτυχίου θα έπρεπε να βρίσκεται σε αντίστοιχο κλιμάκιο με 21 χρόνια υπηρεσίας. Η επόμενη μισθολογική εξέλιξη για τον υπόψη συνάδελφο θα είναι μετά από 6 συνολικά έτη (22 χρόνια υπηρεσίας) με την προαγωγή του στο βαθμό του Αρχιλοχία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σχεδόν του συνόλου των μισθολογικών προαγωγών από το κλιμάκιο Β23 έως το κλιμάκιο Β15.

Θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ το ότι η αντίστοιχη παραπάνω νόμιμη μεταβολή από την Γ κατηγορία στην Β έχει γίνει στους Μ.Υ. εκ μετατάξεως της ΠΑ, με έτος μετάταξης το 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του (α) σχετικού:

"Οι Ανθυπασπισταί και μόνιμοι Υπαξιωματικοί Όπλων του Στρατού Ξηράς, είναι αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων των του Κλάδου των ανεξαρτήτως χρονολογίας κτήσεως του βαθμού.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7 του (α) όμοιου:

"Οι εκ των Παραγωγικών Σχολών αποφοιτώντες Υπαξιωματικοί καθίστανται αρχαιότεροι των μη προερχομένων εκ Παραγωγικών Σχολών ομοιβάθμων των, οίτινες ωνομάσθησαν μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εις χρόνον προγενέστερον αλλ` εντός του αυτού ημερολογιακού έτους.

 

Κατόπιν του παραπάνω και ενώ όλοι έχουν μονιμοποιηθεί από τον προηγούμενο θεσμό ως ΕΠΟΠ στην 7ετία, ερχόνται εκ νέου για μονιμοποίηση ως Μ.Υ. πλέον με 14 έτη υπηρεσίας το ελάχιστο,γεγονός το οποίο σύμφωνα με το νόμο τους καθιστά νεότερους των ομοιοβάθμων ΕΠΟΠ οι οποίοι έχουν μονιμοποιηθεί πριν από το χρόνο μετάταξής τους ως Μ.Υ.

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και συνοψίζοντας περιληπτικα:

Σύμφωνα με τις εκάστοτε Προκηρύξεις Μετάταξης, οι μεταταγέντες, εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Αντί αυτού:

Μισθολογικά,μέρος συναδέλφων δεν ακολουθάει τους Μ.Υ. παραγωγικής σχολής (Β κατηγορία), αλλά συνεχίζει να παραμένει στην Γ κατηγορία των ΕΠΟΠ.

Βαθμολογικά αντιμετωπίζουν όλοι το ενδεχόμενο βάσει του (α) σχετικού παρά τα χρόνια υπηρεσίας τους να είναι νεώτεροι όλων των ομοιοβάθμων τους και να μην έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, απαξιώνοντας το θεσμό τους.Επισημάνουμε εδώ το σκοπό της μετάταξης: "Τη μετάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για τη κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν."

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ροδου προτείνει,ο νομοθέτης του κράτους:

Να λάβει υπόψη κατά τη μετάταξη των συγκεκριμένων στελεχών την αρχική μονιμοποίηση τους ως ΕΠΟΠ στα 7 χρόνια υπηρεσίας αντίστοιχα, ως μόνη μονιμοποίηση ως Μ.Υ. και από εκεί και πέρα σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας του καθενός, να τους κατατάξει σε έναν αντίστοιχο βαθμό παραγωγικής σχολής και να συνεχίζει από εκεί και μετά η εξέλιξή τους.

 

Εναλλακτικά να λάβει υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας τους στο κατεχόμενο βαθμό κατά το έτος μετάταξης, σύμφωνα με την ιεραρχία και εξέλιξη των Μ.Υ. των παραγωγικών σχολών και αναλόγως να τους διατηρήσει στον ίδιο ή να τους κατατάξει αντίστοιχα στον επόμενο βαθμό, με τα χρόνια που πλεονάζουν να καθορίζουν την αρχαιότητα και ταυτόχρονα και το χρόνο για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

Επισημαίνεται ότι με την υιοθέτηση μίας εκ των δύο παραπάνω προτάσεων, εκτός από την αντιμετώπιση και επίλυση των θεμάτων ιεραρχίας και εξέλιξης τους, ταυτόχρονα λύνεται και το πρόβλημα με τις μισθολογικές αδικίες που αντιμετωπίζουν.

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει πιστή στην διάθεση των συναδέλφων,ώστε να αναδείξει κάθε πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση υπέρ του συνόλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο και η επιστολή του μέλους μας, να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη και προς ενέργειες επίλυσης του θέματος.

 

 

 

          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                                                                   O                                    O                                      

                                                                                                                            Πρόεδρος                     Γεν.Γραμματέας

                                                                                                                   Νίκος Αντωνόπουλος            Ανέστης Κεφαλάς

                                                                                                                      Επχιας (ΠΖ)                           Ανθστης (Ο)

                  Τηλ: 6971601974                 Τηλ: 6977422225    

 

 

 

Loading...