1. Η Γραμματεία θεμάτων ΕΠΟΠ, κατόπιν εγγράφων της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. κατά (β), (γ) και (δ) σχετικά, επανέρχεται σε ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί του συναδέλφους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προέλευσης ΕΠ.ΟΠ που έχουν πραγματοποιήσει μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του (α) ομοίου, υποχρεώνοντας τους να φοιτήσουν από την αρχή σε όλα τα σχολεία της ειδικότητας τους, ενώ είχαν την ίδια ειδικότητα και κατά τη σταδιοδρομία τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες ενώ τυγχάνει να είναι και κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ίδιας ειδικότητας.
  1. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι το στέλεχος θα πρέπει να φοιτήσει σε συναφή σχολεία της ειδικότητας του για μακροχρόνιο διάστημα, μακριά από το μέρος που υπηρετεί και έχει την οικογένεια του. Απόρροια των παραπάνω είναι να επιβαρύνεται με μεγάλα οικονομικά έξοδα τόσο για το ίδιο όσο για την οικογένεια του, συνυπολογίζοντας και την απαιτούμενη μετακίνηση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
  1. Η Γραμματεία θεμάτων ΕΠΟΠ, προτείνει τη μη συμμετοχή ή την μείωση του χρονικού διαστήματος συμμετοχής των υπόψη στελεχών στα μακροχρόνια σχολεία ειδικότητας που προκύπτουν από την μετάταξη τους, με γνώμονα ότι αφορούν αντικείμενα ειδικότητας που ήδη κατέχουν φέροντες την ιδιότητα του Επαγγελματία Οπλίτη επί πολλά συναπτά έτη. Σημειώνεται ότι οι υπόψη συνάδελφοι έχουν αποφοιτήσει από τα ίδια σχολεία ειδικότητας ξανά ως Επαγγελματίες Οπλίτες ή είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου συναφούς ειδικότητας. Αντικειμενικός σκοπός της παρούσης, είναι το στέλεχος που κατέχει τα παραπάνω προσόντα να αξιοποιείται άμεσα, καθώς η ήδη αποκτηθείσα εμπειρία πάνω στα ίδια καθήκοντα που διαθέτει, θα συνδράμει τα μέγιστα στην υπηρεσιακή και επιχειρησιακή αξιοποίηση του καθώς και στην άμεση κάλυψη οργανικών θέσεων όπου απαιτείται.
  1. Τονίζουμε ότι η μετάταξη αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η Υπηρεσία προσπαθεί άμεσα να επιτύχει την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων μέσω της εσωτερικής ανακατανομής προσωπικού που διαθέτει τα προσόντα και διακατέχει συναφείς τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω τίτλοι έχουν αποκτηθεί με ιδία πρωτοβουλία του στελέχους, είτε πριν την ένταξη του στις Ένοπλες Δυνάμεις είτε μεταγενέστερα. Συνεπώς η Υπηρεσία αναγνωρίζει τις σπουδές των στελεχών και τους δίνει την δυνατότητα εξέλιξης, όμως δεν αναγνωρίζονται καθόλου στην περίπτωση που συμπίπτει η ειδικότητα με τον τίτλο πτυχίου για την μη συμμετοχή του σε μακροχρόνια σχολεία ειδικότητας.
  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να προβεί στις όποιες ενέργειες για την ανάδειξη του θέματος.

 

 

     

                                                                                                 Με εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                   

Ο                                                Ο

         Πρόεδρος                              Γεν. Γραμματέας

 Αντωνόπουλος Νικόλαος                Κεφαλάς Ανέστης

Επχιας (ΠΖ)                                Ανθστης (Ο)

Τηλ: 6971601974                       Τηλ: 6977422225

 

Loading...